سلام
میخواستم بدون نظر شما المپیاد زیستیا درباره ی این جمله چیه ؟
نرون های حسی عموما دارای دندریت های چند شاخه ای هستند»