[JUSTIFY]آسیب های گروه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]یاد آوری[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]جامعه پذیری: فر آیندی است که فرد در اثر آن ارزش ها، الگو های عمل، نقش ها، باورها و نگرش های نسل های گذشته را فرا می گیرد و برای زندگی اجتماعی در آن جامعه آماده می شود. جامعه پذیری در خانواده، گروه ها، رسانه ها، دین و... شکل می گیرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]وقتی گروهی ضد ارزش ها و الگو های عمل جامعه عمل می کند، ضد هنجار است و این گروه آسیب هایی را به افراد گروه و جامعه می زند. مانند گروه های تروریستی، خلافکار، نژاد پرست و...[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]آسیب های گروه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]1) دو گانگی ارزش ها: وقتی در دو گروه مختلف عضو باشیم و ارزش های آن متفاوت باشد، دچار دو گانگی ارزشی خواهیم شد. مثلا یک فرد در دو گروه خانواده و دوستان عضو است. خانواده به او می گوید: درس بخوان. اما گروه دوستی فرد درسخوان را مسخره می کنند. در این جا ما دچار دو گانگی ارزشی می شویم که درس بخوانیم یا نخوانیم.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]پیامد ها: تشویش و تردید / افسردگی / دو رویی و...[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]راه حل ها:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]الف) انتخاب گروه هایی که ارزش های متفاوت نداشته باشند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ب) به وجود آوردن زمینه ای برای این که گروه های جامعه ارزش های ناهنجار نداشته باشند مانند ریشه کن کردن فقر[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]2)بیگانگی با دنیای خارج: وقتی ارزش هایی گروهی آن قدر برای فرد مهم باشد که به ارزش های جامعه بی اعتنایی کند این مسئله به وجود می آید. مثلا در گروه دزدی این امر به وجود می آید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]پیامد ها:نا به هنجار شدن / بی اعتنایی به اعتقادات جامعه و...[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]راه حل: به وجود آوردن زمینه ای برای این که گروه های جامعه ارزش های ناهنجار نداشته باشند مانند ریشه کن کردن فقر[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]3) مطلق گرایی: وقتی گروهی فقط ارزش خود را درست می داند و انتقاد نمی پذیرد و فرد هم باید تابع آن باشد و انتقاد هم نپذیرد، این مسئله به وجود می آید. مانند حکومت های مطلق گرا[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]پیامدها: عدم انعطاف / خشونت / تعصب کور و...[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]راه حل: به وجود آوردن روحیه ی انعطاف پذیری و انتقاد پذیری و...[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]4)وجود شخصیت تابع، مقلد و منفعل: وقتی شخصی نظری نداده و انتقاد نمی کند و تابع حرف های گروه است، حال آن که حرف ها درست یا نادرست باشد، چنین شخصی می باشد که این در گروه های مطلق گرا بیش تر دیده می شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]پیامد ها: نفی پرسش و انتقاد / نبود استقلال فکری / نفی فکر فردی[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]راه حل: به وجود آوردن رو حیه ی فعال و غیر منفعل در افراد و ...[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]برای دیدن متن اصلی به وبلاگ من مراجعه کنید.[/JUSTIFY]