آشنایی با المپیاد کامپیوتر - برنامه‌ریزی و معرفی منابع