برنامه تدریس کلاسهای المپیاد پاییز ۱۳۹۴

برنامه‌ی المپیاد ادبی پاییز ۱۳۹۴ – آیریسک

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم
۸ آبان مدرس نیما بهرامی نیما بهرامی مجتبی محمدنژاد
موضوع زبان انگلیسی زبان انگلیسی شعر معاصر
۱۵ آبان مدرس مجید منتظر مهدی مجید منتظر مهدی میرسالار رضوی
موضوع زبان عربی زبان عربی آرایه‌های ادبی
۲۲ آبان مدرس احسان حق‌نظرلو احسان حق‌نظرلو احسان حق‌نظرلو
موضوع دستور زبان دستور زبان آشنایی با متون ادبی
۲۹ آبان مدرس میرسالار رضوی میرسالار رضوی احسان حق‌نظرلو
موضوع تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات آشنایی با متون ادبی
۶ آذر مدرس احسان حق‌نظرلو احسان حق‌نظرلو احسان حق‌نظرلو
موضوع آشنایی با متون ادبی آشنایی با متون ادبی آشنایی با متون ادبی
۱۳ آذر مدرس اولین المپیاد آزمایشی سراسری آیریسک در سال ۹۴

تحلیل آزمون و رفع اشکال

احسان حق‌نظرلو

موضوع

 

برنامه‌ی المپیاد ریاضی پاییز ۱۳۹۴ – آیریسک

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم
۸ آبان مدرس مجید فرهادی مهدی تفرشی مهدی تفرشی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) هندسه (مقدمات و همنهشتی) هندسه (تالس و تشابه)
۱۵ آبان مدرس مجید فرهادی مهدی تفرشی مهدی تفرشی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) هندسه (مساحت) هندسه (زاویه در دایره و قوت)
۲۲ آبان مدرس مجید فرهادی مهدی تفرشی مهدی تفرشی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) هندسه (چهارضلعی محاطی) هندسه (اجزای مثلث)
۲۹ آبان مدرس مجید فرهادی مهدی تفرشی مهدی تفرشی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) هندسه (روابط طولی) هندسه (هندسه فضایی)
۶ آذر مدرس مجید فرهادی مهدی تفرشی مهدی تفرشی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) هندسه (مکان هندسی) هندسه (حل سوال و ایده)
۱۳ آذر مدرس اولین المپیاد آزمایشی سراسری آیریسک در سال ۹۴ تحلیل آزمون و رفع اشکال
موضوع

 

برنامه‌ی المپیاد زیست‌شناسی پاییز ۱۳۹۴ – آیریسک

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم
۸ آبان مدرس محسن گلکار محسن گلکار محسن گلکار
موضوع ژنتیک ژنتیک ژنتیک
۱۵ آبان مدرس حسین مدهنی حسین مدهنی حسین مدهنی
موضوع گیاه‌شناسی گیاه‌شناسی گیاه‌شناسی
۲۲ آبان مدرس حسین مدهنی حسین مدهنی حسین مدهنی
موضوع گیاه‌شناسی گیاه‌شناسی گیاه‌شناسی
۲۹ آبان مدرس حسین مدهنی حسین مدهنی حسین مدهنی
موضوع گیاه‌شناسی گیاه‌شناسی گیاه‌شناسی
۶ آذر مدرس محسن گلکار محسن گلکار محسن گلکار
موضوع ژنتیک ژنتیک ژنتیک
۱۳ آذر مدرس اولین المپیاد آزمایشی سراسری آیریسک در سال ۹۴ تحلیل آزمون و رفع اشکال
موضوع

 

برنامه‌ی المپیاد شیمی پاییز ۱۳۹۴ – آیریسک

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم
۸ آبان مدرس علیرضا مسکاران علیرضا مسکاران علیرضا مسکاران
موضوع ترمودینامیک ترمودینامیک ترمودینامیک
۱۵ آبان مدرس جواد علیمحمدی جواد علیمحمدی جواد علیمحمدی
موضوع استوکیومتری استوکیومتری استوکیومتری
۲۲ آبان مدرس سمیرا میرشی سمیرا میرشی سمیرا میرشی
موضوع پیوندهای یونی و کووالانسی پیوندهای یونی و کووالانسی پیوندهای یونی و کووالانسی
۲۹ آبان مدرس آرمان آی آرمان آی آرمان آی
موضوع استوکیومتری استوکیومتری استوکیومتری
۶ آذر مدرس پارسا جباری پارسا جباری پارسا جباری
موضوع ترمودینامیک ترمودینامیک ترمودینامیک
۱۳ آذر مدرس اولین المپیاد آزمایشی سراسری آیریسک در سال ۹۴

تحلیل آزمون و رفع اشکال

مرتضی خلینا

موضوع

 

برنامه‌ی المپیاد فیزیک پاییز ۱۳۹۴ – آیریسک

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم
۸ آبان مدرس محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری
موضوع مکانیک مکانیک مکانیک
۱۵ آبان مدرس محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری
موضوع مکانیک مکانیک ترمودینامیک
۲۲ آبان مدرس محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری
موضوع ترمودینامیک ترمودینامیک الکتریسیته ساکن
۲۹ آبان مدرس محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری
موضوع الکتریسیته ساکن الکتریسیته ساکن الکتریسیته ساکن
۶ آذر مدرس محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری محمدعلی نصیری
موضوع الکتریسیته جاری الکتریسیته جاری الکتریسیته جاری
۱۳ آذر مدرس اولین المپیاد آزمایشی سراسری آیریسک در سال ۹۴ تحلیل آزمون و رفع اشکال
موضوع

 

برنامه‌ی المپیاد کامپیوتر پاییز ۱۳۹۴ – آیریسک

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم
۸ آبان مدرس مجید فرهادی مجید فرهادی مجید فرهادی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) گراف و الگوریتم برنامه‌نویسی #C
۱۵ آبان مدرس مجید فرهادی مجید فرهادی مجید فرهادی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) گراف و الگوریتم برنامه‌نویسی #C
۲۲ آبان مدرس مجید فرهادی مجید فرهادی مجید فرهادی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) گراف و الگوریتم برنامه‌نویسی #C
۲۹ آبان مدرس مجید فرهادی مجید فرهادی مجید فرهادی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) گراف و الگوریتم برنامه‌نویسی #C
۶ آذر مدرس مجید فرهادی مجید فرهادی مجید فرهادی
موضوع ترکیبیات (استقرا – لانه کبوتری) گراف و الگوریتم برنامه‌نویسی #C
۱۳ آذر مدرس اولین المپیاد آزمایشی سراسری آیریسک در سال ۹۴ تحلیل آزمون و رفع اشکال
موضوع

پیشنیازهای پیشنهادی برای شرکت در کلاس‌های المپیاد کامپیوتر پاییز:

ترکیبیات: شمارش، اصول و روش ها (منبع پیشنهادی: فصل ۱ تا ۵ کتاب آنالیز ترکیبی)

برنامه‎نویسی: آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی (++C) ، ورودی / خروجی / متغییر / دستورهای کنترلی و تکرار (منبع پیشنهادی : http://www.cplusplus.com/doc/tutorial )

داشتن کامپیوتر شخصی (لپ‌تاپ) برای شرکت در این کلاس‌ها پیشنهاد می‌شود. 

برنامه‌ی المپیاد نجوم پاییز ۱۳۹۴ – آیریسک

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم
۸ آبان مدرس احسان مهرجو احسان مهرجو احسان مهرجو
موضوع دستگاه‌های مختصات دستگاه‌های مختصات حرکت دایره‌ای
۱۵ آبان مدرس احسان مهرجو احسان مهرجو احسان مهرجو
موضوع نیروهای پتانسیل و گرانشی نیروهای پتانسیل و گرانشی نیروهای پتانسیل و گرانشی
۲۲ آبان مدرس احسان مهرجو احسان مهرجو احسان مهرجو
موضوع مقاطغ مخروطی مقاطغ مخروطی مقاطغ مخروطی
۲۹ آبان مدرس احسان مهرجو احسان مهرجو احسان مهرجو
موضوع معادلات کپلر معادلات کپلر زمان در مدار
۶ آذر مدرس احسان مهرجو احسان مهرجو احسان مهرجو
موضوع انتقال‌های مداری انتقال‌های مداری انتقال‌های مداری
۱۳ آذر مدرس اولین المپیاد آزمایشی سراسری آیریسک در سال ۹۴ تحلیل آزمون و رفع اشکال
موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 رای
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
دیدن تمام نظرات
خانهفرهنگ‌نامهفروشگاهکلاس‌هاتماس
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x