نکات جدید پاسخ‌نامه‌های مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1396


سؤال‌های آزمون مرحله اول المپیاد ریاضی در سال 1396 به دو شكل پنج گزينه‌ای و پاسخ كوتاه طراحی شده است. پاسخ درست به هر دو نوع سوال 4 نمره مثبت و پاسخ غلط به هر سؤال 5 گزينه‌ای 1 نمره‌ی منفی دارد ولی پاسخ غلط به سوال های پاسخ كوتاه نمره منفی ندارد. پاسخ نامه در مورد هر دو نوع سوال مشابه و شامل پنج ستون است كه در هر كدام می‌توان یک رقم از ارقام صفر تا نه را با سياه كردن مشخص كرد.

جواب سؤال‌های پاسخ كوتاه، عددی نامنفی و كمتر از صدهزار است. شركت كننده بايد ارقام قسمت صحيح آن را جداگانه در پاسخ نامه سياه كند. به عنوان مثال اگر پاسخ سوالي  6950/73 بود از قسمت اعشاری صرف نظر کنید و در پاسخ نامه‌، رقم‌های  0، 5، 9 و 6 را سياه کنید.

در مورد سؤال‌های پنج گزينه‌ای، باید در ستون سمت راست گزینه‌ی مورد نظر در بخش رقم يكان سياه شود.


کلمات کلیدی:

المپیاد ریاضی سوالات کوتاه پاسخ المپیاد ریاضی المپیاد ریاضی 1396 پاسخ مرحله اول المپیاد ریاضی نتایج المپیاد ریاضی نتایج المپیاد 1396


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط