برنامه کلاس‌های مرحله دوم المپیاد شیمی، فیزیک، کامپیوتر، نجوم

برنامه کلاس‌های مرحله دوم المپیاد شیمی، فیزیک، کامپیوتر، نجوم


برنامه‌ی المپیاد شیمی اردوی مرحله‌ی دوم - نوروز 1394

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
7 فروردین مدرس مسکاران مسکاران مسکاران مسکاران مسکاران
موضوع شیمی آلی شیمی آلی شیمی آلی شیمی آلی شیمی آلی
8 فروردین مدرس خلینا خلینا خلینا خلینا خلینا
موضوع سینتیک، تعادل سینتیک، تعادل سینتیک، تعادل سینتیک، تعادل حل مسأله
9 فروردین مدرس میرشی میرشی میرشی میرشی میرشی
موضوع اسید و باز - الکتروشیمی اسید و باز - الکتروشیمی اسید و باز - الکتروشیمی اسید و باز - الکتروشیمی اسید و باز - الکتروشیمی
10 فروردین مدرس میرشی میرشی میرشی عباسی عباسی
موضوع اسید و باز - الکتروشیمی اسید و باز - الکتروشیمی اسید و باز - الکتروشیمی شیمی آلی شیمی آلی
11 فروردین مدرس عفتی عفتی عفتی عباسی عباسی
موضوع ایده و استوکیومتری ایده و استوکیومتری ایده و استوکیومتری حل مسأله حل مسأله

 

برنامه‌ی المپیاد فیزیک اردوی مرحله‌ی دوم - نوروز 1394

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
7 فروردین مدرس طاهری طاهری طاهری طاهری طاهری
موضوع مکانیک مکانیک مکانیک مکانیک مکانیک
8 فروردین مدرس متقی‌پور متقی‌پور متقی‌پور متقی‌پور متقی‌پور
موضوع مکانیک مکانیک نور نور نور
9 فروردین مدرس متقی‌پور متقی‌پور متقی‌پور متقی‌پور متقی‌پور
موضوع مکانیک ترمودینامیک، حرارت، سیالات ترمودینامیک، حرارت، سیالات ترمودینامیک، حرارت، سیالات ترمودینامیک، حرارت، سیالات
10 فروردین مدرس نوروزشاد نوروزشاد نوروزشاد نوروزشاد نوروزشاد
موضوع الکتریسیته و مغناطیس الکتریسیته و مغناطیس الکتریسیته و مغناطیس الکتریسیته و مغناطیس الکتریسیته و مغناطیس
11 فروردین مدرس نوروزشاد نوروزشاد نوروزشاد نوروزشاد نوروزشاد
موضوع الکتریسیته و مغناطیس الکتریسیته و مغناطیس الکتریسیته و مغناطیس آزمایشگاه آزمایشگاه

 

برنامه‌ی المپیاد کامپیوتر اردوی مرحله‌ی دوم - نوروز 1394

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
7 فروردین مدرس وکیل وکیل وکیل وکیل وکیل
موضوع گراف گراف گراف گراف گراف
8 فروردین مدرس باطنی باطنی باطنی باطنی باطنی
موضوع ترکیبیات ترکیبیات ترکیبیات ترکیبیات ترکیبیات
9 فروردین مدرس همایونی همایونی همایونی همایونی همایونی
موضوع ترکیبیات ترکیبیات ترکیبیات ترکیبیات ترکیبیات
10 فروردین مدرس میریوسفی میریوسفی میریوسفی میریوسفی میریوسفی
موضوع الگوریتم الگوریتم الگوریتم الگوریتم الگوریتم
11 فروردین مدرس میریوسفی میریوسفی میریوسفی میریوسفی میریوسفی
موضوع برنامه‌نویسی برنامه‌نویسی برنامه‌نویسی برنامه‌نویسی برنامه‌نویسی

 

برنامه‌ی المپیاد نجوم و اخترفیزیک اردوی مرحله‌ی دوم - نوروز 1394

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
7 فروردین مدرس مهرجو مهرجو مهرجو مهرجو مهرجو
موضوع اخترفیزیک اخترفیزیک اخترفیزیک اخترفیزیک اخترفیزیک
8 فروردین مدرس هدایی هدایی هدایی مصحفی مصحفی
موضوع حل مسأله حل مسأله حل مسأله کیهان شناسی کیهان شناسی
9 فروردین مدرس اکبری اکبری اکبری اکبری اکبری
موضوع مکانیک سماوی مکانیک سماوی مکانیک سماوی مکانیک سماوی مکانیک سماوی
10 فروردین مدرس اکبری اکبری مصحفی مصحفی مصحفی
موضوع مکانیک سماوی مکانیک سماوی کیهان شناسی کیهان شناسی کیهان شناسی
11 فروردین مدرس مهرجو مهرجو مهرجو هدایی هدایی
موضوع نجوم کروی نجوم کروی نجوم کروی حل مسأله حل مسأله

 

بازديد : 4793 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : مرحله دوم المپیاد المپیاد 1394