مدال‌های دوره‌ی تابستانی ۱۴۰۰ مشخص شد و رقابت برای دانش‌پژوهان المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۹ به پایان رسید!

با تبریک به همه‌ی دانش‌پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کوشیدند و کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و خدا قوت به اولیای گرامی ایشان که هموارکننده‌ی این مسیر دشوار بودند، مدال‌آوران المپیاد ریاضی به ترتیب حروف الفبا در زیر اعلام می‌شود.

مدال‌های المپیاد ریاضی در تابستان ۱۴۰۰

ردیف نام نام خانوادگی مدال
۱علیاحمدوندطلا
۲عرشیااسلامیطلا
۳دانیالپرنیانطلا
۴احسانحیدریطلا
۵ابوالفضلدانیالیطلا
۶محمدداودآبادی فراهانیطلا
۷پوریارحمانیطلا
۸سید مبینرضویطلا
۹پوریازارعیطلا
۱۰مهرانطلاییطلا
۱۱امیرمحمدکرمی ابوالوردیطلا
۱۲متین محمدیطلا
۱۳محمدمحمدیان بیشهطلا
۱۴پوریا محمودخان شیرازیطلا
۱۵ارمیاامیران آهنگرنقره
۱۶زینبآشورینقره
۱۷محمدعلیآقائی میبدینقره
۱۸سید ایلیاآل‌ نبی املشینقره
۱۹محسنبیگینقره
۲۰سید سپهرثقه‌الاسلامینقره
۲۱محمدپارساجعفرنژادینقره
۲۲سایناروحانینقره
۲۳آبتینزمانینقره
۲۴سوگلزمانیاننقره
۲۵علیسینا زینینقره
۲۶سایناسلطانینقره
۲۷مهدی شاه مرادی رامشهنقره
۲۸هستی صلصالینقره
۲۹آروینطاهرینقره
۳۰آرمانطهماسبی زادهنقره
۳۱آیداعطائینقره
۳۲سینافامیل فیضینقره
۳۳کیانقاسمینقره
۳۴محمدارمیاقاصرینقره
۳۵نیماقدیرنیانقره
۳۶رهاکریمی‌نیانقره
۳۷علیرضا محقق دولت آبادینقره
۳۸محمدجوادمحمدخانینقره
۳۹سینامحمدینقره
۴۰محمدعرفانمحمودینقره
۴۱سروشمؤمنینقره
۴۲سیدمحمدمیرزادی گوهرینقره
۴۳دانیال نبیونینقره
۴۴علینجارنقره
۴۵نیمانوروزی اصفهانینقره
۴۶آنوشانیک نهادنقره
۴۷دیباهادی اسفنگرهنقره
۴۸مهرشاد ولیزاده ارجمندنقره
۴۹علیامینیان تبریزیبرنز
۵۰شهابآزاددلبرنز
۵۱امیرمحمدآقابزرگی صحاف یزدیبرنز
۵۲هیرادباقریبرنز
۵۳آروینبهرامیبرنز
۵۴یلداجابریبرنز
۵۵محمدامین جعفری‌زاده گوغریبرنز
۵۶رامتینچراغی‌نیابرنز
۵۷ستارهحامیبرنز
۵۸سیدمحمدحسینیبرنز
۵۹ماهان حیدریبرنز
۶۰احسانرستمیبرنز
۶۱علیرضا رضائی تیجیبرنز
۶۲علیزیلوچیبرنز
۶۳نیماسلمانی قرائیبرنز
۶۴امیرعلیشفیعیبرنز
۶۵سیدسراجشفیعیبرنز
۶۶امینعابدینیبرنز
۶۷ریحانهعلی‌پوربرنز
۶۸مانیغلام پورمفردبرنز
۶۹سهیلکفاشی علمداریبرنز
۷۰کیارشکوپالبرنز
۷۱مبینکیازرمانیبرنز
۷۲نویدگل فشانبرنز
۷۳امیررضاگنج دانشبرنز
۷۴مهیارمحمدعلی‌پوربرنز
۷۵مهرآذینملک قاسمیبرنز
۷۶مهرادمهدی‌زادهبرنز
۷۷عرفانمیرشمسبرنز
۷۸نیما نریمان‌زاده خیاویبرنز
۷۹علی نظربلندجهرمیبرنز
۸۰علینیر‌ی‌فربرنز
.:. بیشتر بخوان .:.
مقایسه‌ی استانها در المپیاد جغرافیا 1402

از آنجا که در لیست رسمی اعلام شده، مدرسه‌ی دانش‌پژوهان نوشته نشده است، از شما دعوت می‌کنیم دوستان هم‌مدرسه‌ای خود را در بخش نظرات مشخص کنید.

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.