[دوشنبه، 12 آذر، 1397]
[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[شنبه، 10 آذر، 1397]
[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[چهارشنبه، 23 آبان، 1397]
[چهارشنبه، 23 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]

[دوشنبه، 12 آذر، 1397]
[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[شنبه، 10 آذر، 1397]
[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[سه شنبه، 3 مهر، 1397]
[شنبه، 31 شهريور، 1397]
[چهارشنبه، 24 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[سه شنبه، 19 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]

[شنبه، 10 آذر، 1397]
[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[سه شنبه، 3 مهر، 1397]
[چهارشنبه، 31 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[دوشنبه، 11 تير، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[جمعه، 28 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]

[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[شنبه، 10 آذر، 1397]
[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[پنجشنبه، 3 آبان، 1397]
[سه شنبه، 24 مهر، 1397]
[جمعه، 6 مهر، 1397]
[سه شنبه، 3 مهر، 1397]
[يكشنبه، 4 شهريور، 1397]
[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[شنبه، 13 مرداد، 1397]
[شنبه، 6 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]

[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[سه شنبه، 3 مهر، 1397]
[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[شنبه، 6 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[سه شنبه، 19 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[سه شنبه، 8 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[سه شنبه، 4 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 1 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]

[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[شنبه، 10 آذر، 1397]
[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[چهارشنبه، 23 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[سه شنبه، 24 مهر، 1397]
[چهارشنبه، 11 مهر، 1397]
[جمعه، 6 مهر، 1397]
[سه شنبه، 3 مهر، 1397]
[يكشنبه، 4 شهريور، 1397]
[چهارشنبه، 31 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[سه شنبه، 2 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]

[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[سه شنبه، 3 مهر، 1397]
[شنبه، 31 شهريور، 1397]
[چهارشنبه، 24 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[دوشنبه، 11 تير، 1397]
[چهارشنبه، 16 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]

[شنبه، 10 آذر، 1397]
[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[چهارشنبه، 23 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[سه شنبه، 3 مهر، 1397]
[جمعه، 16 شهريور، 1397]
[يكشنبه، 4 شهريور، 1397]
[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[چهارشنبه، 13 تير، 1397]
[سه شنبه، 15 خرداد، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]

[شنبه، 10 آذر، 1397]
[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[دوشنبه، 14 آبان، 1397]
[شنبه، 14 مهر، 1397]
[سه شنبه، 3 مهر، 1397]
[سه شنبه، 30 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[چهارشنبه، 16 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]

[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[دوشنبه، 14 آبان، 1397]
[پنجشنبه، 3 آبان، 1397]
[دوشنبه، 26 شهريور، 1397]
[يكشنبه، 4 شهريور، 1397]
[چهارشنبه، 31 مرداد، 1397]
[چهارشنبه، 31 مرداد، 1397]
[سه شنبه، 30 مرداد، 1397]
[چهارشنبه، 24 مرداد، 1397]

[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[يكشنبه، 11 آذر، 1397]
[شنبه، 10 آذر، 1397]
[دوشنبه، 28 آبان، 1397]
[شنبه، 26 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[جمعه، 18 آبان، 1397]
[پنجشنبه، 3 آبان، 1397]
[سه شنبه، 24 مهر، 1397]

[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[شنبه، 5 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 26 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 19 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 15 ارديبهشت، 1397]
[يكشنبه، 14 آبان، 1396]
[يكشنبه، 16 مهر، 1396]
[دوشنبه، 29 خرداد، 1396]
[سه شنبه، 6 مهر، 1395]
[چهارشنبه، 30 تير، 1395]
[يكشنبه، 8 شهريور، 1394]
[دوشنبه، 21 ارديبهشت، 1394]
[دوشنبه، 21 مهر، 1393]
[دوشنبه، 21 مهر، 1393]

المپیادهای آزمایشی آیریسک

پرطرفدار در تمام رشته‌ها و سراسر ایران

× بستن اطلاعات بیشتر

کلاس‌های المپیاد پاییزی آیریسک


دوازدهمین سال شبیه‌ساز المپیادهای آیریسک در دو مرحله برگزار می‌شود.

توضیح کامل [+]

راهنمای مدارس [+]

راهنمای دانش‌آموزان [+]

فیلم المپیادی شیمی پیش دانشگاهی


آموزش مقدماتی شیمی پیش‌دانشگاهی توسط مدرسین به‌نام المپیاد آماده شده و برای یادگیری اولیه در تابستان بسیار مفید است.

توضیحات و خرید

مشاروه و برنامه‌ریزی المپیاد


گپ و گفت المپیادی با مرتضی خلینا

المپیادهای آزمایشی و گچ سفید


جذب نمایندگی المپیادهای آزمایشی آیریسک و آزمون‌های گچ سفید

اطلاعات بیشتر

ذره‌بین پایه‌های هفتم تا نهم


برای شرکت در رقابت آنلاین و گسترده به سایت گچِ‌سفید سر بزنید:

گچ سفید

شبکه گسترده مدارس همراه


فهرست مدارس شرکت‌کننده در آزمون‌های آیریسک را ازلینک زیر دنبال کنید:

همراهان آیریسک

قابل توجه المپیادی های عزیز

گروه المپیادهای علمی ایران (آیریسک) به همت جمعی از مدال‌آوران و مدرسین المپیادی و اساتید دانشگاه از شهریور سال 1386 کار خود را آغاز نمود و در گامِ اول به منظور گسترش عدالت آموزشی در سراسر ایران، ساخت محتوای قوی و اطلاع‌رسانی بر بسترهای پیشگام و مجازی را در دستور کار قرار داد. برگزاری آزمون‌های آزمایشی (المپیاد و تیزهوشان)، دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و مسوولین، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی برای مدارس کشور و تولید کتاب‌های مورد نیاز به فعالیت‌های آیریسک اضافه شد. خرسندیم که این فعالیت‌ها نقش مفید و پررنگی در پیشرفت دانش‌پژوهان ایران داشته است و با استقبال ده‌ها هزار نفر و کسب نتایج علمی و صنعتی عالی توسط دانش‌آموختگان این گروه، فعالیت‌های آیریسک روز‌به‌روز در حال گسترش است.


تایید شده

logo-samandehi