اردوی آنلاین مرحله دوم المپیاد


سیزدهمین اردوی نوروزی مرحله دوم المپیاد آیریسک با کرونا آنلاین شد :)

برای اطلاعات و ثبت‌نام کلیک کنید [+]

فیلم المپیادی شیمی پیش دانشگاهی


آموزش مقدماتی شیمی پیش‌دانشگاهی توسط مدرسین به‌نام المپیاد آماده شده و برای یادگیری اولیه در تابستان بسیار مفید است.

توضیحات و خرید

مشاروه و برنامه‌ریزی المپیاد


گپ و گفت المپیادی با مرتضی خلینا

المپیادهای آزمایشی و گچ سفید


جذب نمایندگی المپیادهای آزمایشی آیریسک و آزمون‌های گچ سفید

اطلاعات بیشتر

ذره‌بین پایه‌های هفتم تا نهم


برای شرکت در رقابت آنلاین و گسترده به سایت گچِ‌سفید سر بزنید:

گچ سفید

شبکه گسترده مدارس همراه


فهرست مدارس شرکت‌کننده در آزمون‌های آیریسک را ازلینک زیر دنبال کنید:

همراهان آیریسک

جمع‌بندی مرحله اول المپیاد 1399

بهمن 1399 همراه شما در سراسر ایران

× بستن اطلاعات بیشتر

[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[يكشنبه، 29 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 16 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 16 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[چهارشنبه، 20 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 19 اسفند، 1399]
[دوشنبه، 18 اسفند، 1399]
[دوشنبه، 18 اسفند، 1399]
[شنبه، 16 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 2 اسفند، 1399]
[شنبه، 2 اسفند، 1399]

[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[سه شنبه، 23 دي، 1399]
[دوشنبه، 22 دي، 1399]
[دوشنبه، 24 آذر، 1399]
[يكشنبه، 11 آبان، 1399]
[يكشنبه، 11 آبان، 1399]
[سه شنبه، 29 مهر، 1399]

[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[سه شنبه، 23 دي، 1399]
[دوشنبه، 22 دي، 1399]
[پنجشنبه، 18 دي، 1399]
[دوشنبه، 24 آذر، 1399]
[يكشنبه، 11 آبان، 1399]

[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[دوشنبه، 18 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]
[يكشنبه، 5 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[سه شنبه، 23 دي، 1399]
[دوشنبه، 22 دي، 1399]
[يكشنبه، 21 دي، 1399]

[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[دوشنبه، 18 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[يكشنبه، 5 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[سه شنبه، 23 دي، 1399]
[دوشنبه، 22 دي، 1399]
[پنجشنبه، 18 دي، 1399]
[شنبه، 6 دي، 1399]
[دوشنبه، 24 آذر، 1399]

[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 16 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[شنبه، 16 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 2 اسفند، 1399]
[شنبه، 2 اسفند، 1399]
[دوشنبه، 27 بهمن، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[پنجشنبه، 2 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]

[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[يكشنبه، 29 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 8 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[سه شنبه، 23 دي، 1399]
[دوشنبه، 22 دي، 1399]
[يكشنبه، 11 آبان، 1399]
[جمعه، 11 مهر، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 19 شهريور، 1399]

[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[سه شنبه، 30 دي، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[سه شنبه، 23 دي، 1399]
[دوشنبه، 22 دي، 1399]
[دوشنبه، 24 آذر، 1399]
[يكشنبه، 11 آبان، 1399]
[جمعه، 4 مهر، 1399]

[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 16 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 19 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]
[دوشنبه، 29 دي، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[سه شنبه، 23 دي، 1399]
[دوشنبه، 22 دي، 1399]

[يكشنبه، 29 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 16 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 16 فروردين، 1400]
[شنبه، 2 اسفند، 1399]
[دوشنبه، 27 بهمن، 1399]
[سه شنبه، 14 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 8 بهمن، 1399]
[يكشنبه، 5 بهمن، 1399]
[يكشنبه، 5 بهمن، 1399]
[پنجشنبه، 2 بهمن، 1399]

[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[شنبه، 10 آبان، 1399]
[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 7 اسفند، 1398]
[جمعه، 25 بهمن، 1398]
[يكشنبه، 29 دي، 1398]
[پنجشنبه، 19 دي، 1398]
[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[چهارشنبه، 2 مرداد، 1398]

[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[جمعه، 12 دي، 1399]
[شنبه، 17 خرداد، 1399]
[جمعه، 26 ارديبهشت، 1399]
[شنبه، 18 خرداد، 1398]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[شنبه، 5 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 26 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 19 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 15 ارديبهشت، 1397]
[يكشنبه، 14 آبان، 1396]
[يكشنبه، 16 مهر، 1396]
[دوشنبه، 29 خرداد، 1396]
[سه شنبه، 6 مهر، 1395]

قابل توجه المپیادی های عزیز

گروه المپیادهای علمی ایران (آیریسک) به همت جمعی از مدال‌آوران و مدرسین المپیادی و اساتید دانشگاه از شهریور سال 1386 کار خود را آغاز نمود و در گامِ اول به منظور گسترش عدالت آموزشی در سراسر ایران، ساخت محتوای قوی و اطلاع‌رسانی بر بسترهای پیشگام و مجازی را در دستور کار قرار داد. برگزاری آزمون‌های آزمایشی (المپیاد و تیزهوشان)، دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و مسوولین، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی برای مدارس کشور و تولید کتاب‌های مورد نیاز به فعالیت‌های آیریسک اضافه شد. خرسندیم که این فعالیت‌ها نقش مفید و پررنگی در پیشرفت دانش‌پژوهان ایران داشته است و با استقبال ده‌ها هزار نفر و کسب نتایج علمی و صنعتی عالی توسط دانش‌آموختگان این گروه، فعالیت‌های آیریسک روز‌به‌روز در حال گسترش است.


تایید شده

logo-samandehi