[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[يكشنبه، 31 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 2 شهريور، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]

[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[چهارشنبه، 12 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[دوشنبه، 27 خرداد، 1398]
[سه شنبه، 21 خرداد، 1398]
[جمعه، 10 خرداد، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 22 ارديبهشت، 1398]
[جمعه، 20 ارديبهشت، 1398]
[سه شنبه، 10 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 25 فروردين، 1398]
[دوشنبه، 19 فروردين، 1398]

[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 15 تير، 1398]
[چهارشنبه، 12 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[سه شنبه، 21 خرداد، 1398]
[جمعه، 10 خرداد، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 22 ارديبهشت، 1398]
[جمعه، 20 ارديبهشت، 1398]
[سه شنبه، 10 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 25 فروردين، 1398]

[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[چهارشنبه، 2 مرداد، 1398]
[يكشنبه، 30 تير، 1398]
[چهارشنبه، 19 تير، 1398]
[چهارشنبه، 12 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[سه شنبه، 21 خرداد، 1398]
[جمعه، 10 خرداد، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 22 ارديبهشت، 1398]

[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[چهارشنبه، 12 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[يكشنبه، 26 خرداد، 1398]
[سه شنبه، 21 خرداد، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[سه شنبه، 10 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 25 فروردين، 1398]
[يكشنبه، 18 فروردين، 1398]
[يكشنبه، 18 فروردين، 1398]
[پنجشنبه، 1 فروردين، 1398]
[شنبه، 25 اسفند، 1397]

[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[چهارشنبه، 12 تير، 1398]
[دوشنبه، 10 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[سه شنبه، 21 خرداد، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 22 ارديبهشت، 1398]
[جمعه، 20 ارديبهشت، 1398]
[سه شنبه، 10 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 25 فروردين، 1398]
[يكشنبه، 18 فروردين، 1398]

[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[دوشنبه، 10 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[سه شنبه، 21 خرداد، 1398]
[جمعه، 10 خرداد، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[جمعه، 20 ارديبهشت، 1398]
[سه شنبه، 10 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 25 فروردين، 1398]
[يكشنبه، 18 فروردين، 1398]
[شنبه، 25 اسفند، 1397]
[دوشنبه، 13 اسفند، 1397]
[پنجشنبه، 2 اسفند، 1397]

[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[چهارشنبه، 2 مرداد، 1398]
[شنبه، 15 تير، 1398]
[شنبه، 15 تير، 1398]
[چهارشنبه، 12 تير، 1398]
[دوشنبه، 10 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[سه شنبه، 21 خرداد، 1398]
[جمعه، 10 خرداد، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 22 ارديبهشت، 1398]

[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[يكشنبه، 31 شهريور، 1398]
[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[چهارشنبه، 12 تير، 1398]
[دوشنبه، 10 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[سه شنبه، 21 خرداد، 1398]
[جمعه، 10 خرداد، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 29 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 22 ارديبهشت، 1398]
[جمعه، 20 ارديبهشت، 1398]
[سه شنبه، 10 ارديبهشت، 1398]
[يكشنبه، 25 فروردين، 1398]
[يكشنبه، 18 فروردين، 1398]

[شنبه، 30 شهريور، 1398]
[شنبه، 15 تير، 1398]
[شنبه، 15 تير، 1398]
[دوشنبه، 10 تير، 1398]
[دوشنبه، 10 تير، 1398]
[دوشنبه، 10 تير، 1398]
[دوشنبه، 10 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[يكشنبه، 9 تير، 1398]
[دوشنبه، 27 خرداد، 1398]
[شنبه، 18 خرداد، 1398]
[جمعه، 10 خرداد، 1398]
[يكشنبه، 22 ارديبهشت، 1398]
[شنبه، 25 اسفند، 1397]
[چهارشنبه، 22 اسفند، 1397]

[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[چهارشنبه، 2 مرداد، 1398]
[چهارشنبه، 2 مرداد، 1398]
[يكشنبه، 30 تير، 1398]
[چهارشنبه، 19 تير، 1398]
[شنبه، 15 تير، 1398]
[دوشنبه، 19 فروردين، 1398]
[شنبه، 18 اسفند، 1397]
[شنبه، 13 بهمن، 1397]
[يكشنبه، 30 دي، 1397]
[يكشنبه، 30 دي، 1397]
[چهارشنبه، 26 دي، 1397]

[شنبه، 18 خرداد، 1398]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[شنبه، 5 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 26 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 19 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 15 ارديبهشت، 1397]
[يكشنبه، 14 آبان، 1396]
[يكشنبه، 16 مهر، 1396]
[دوشنبه، 29 خرداد، 1396]
[سه شنبه، 6 مهر، 1395]
[چهارشنبه، 30 تير، 1395]
[يكشنبه، 8 شهريور، 1394]
[دوشنبه، 21 ارديبهشت، 1394]
[دوشنبه، 21 مهر، 1393]

تابستان داغ المپیادی

همراه با بهترین اساتید و دانش‌پژوهان المپیادی کشور

× بستن اطلاعات بیشتر

دوره فشرده آموزش المپیاد


سیزدهمین سال آموزش المپیاد توسط آیریسک

برای اطلاعات و ثبت‌نام کلیک کنید [+]

فیلم المپیادی شیمی پیش دانشگاهی


آموزش مقدماتی شیمی پیش‌دانشگاهی توسط مدرسین به‌نام المپیاد آماده شده و برای یادگیری اولیه در تابستان بسیار مفید است.

توضیحات و خرید

مشاروه و برنامه‌ریزی المپیاد


گپ و گفت المپیادی با مرتضی خلینا

المپیادهای آزمایشی و گچ سفید


جذب نمایندگی المپیادهای آزمایشی آیریسک و آزمون‌های گچ سفید

اطلاعات بیشتر

ذره‌بین پایه‌های هفتم تا نهم


برای شرکت در رقابت آنلاین و گسترده به سایت گچِ‌سفید سر بزنید:

گچ سفید

شبکه گسترده مدارس همراه


فهرست مدارس شرکت‌کننده در آزمون‌های آیریسک را ازلینک زیر دنبال کنید:

همراهان آیریسک

قابل توجه المپیادی های عزیز

گروه المپیادهای علمی ایران (آیریسک) به همت جمعی از مدال‌آوران و مدرسین المپیادی و اساتید دانشگاه از شهریور سال 1386 کار خود را آغاز نمود و در گامِ اول به منظور گسترش عدالت آموزشی در سراسر ایران، ساخت محتوای قوی و اطلاع‌رسانی بر بسترهای پیشگام و مجازی را در دستور کار قرار داد. برگزاری آزمون‌های آزمایشی (المپیاد و تیزهوشان)، دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و مسوولین، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی برای مدارس کشور و تولید کتاب‌های مورد نیاز به فعالیت‌های آیریسک اضافه شد. خرسندیم که این فعالیت‌ها نقش مفید و پررنگی در پیشرفت دانش‌پژوهان ایران داشته است و با استقبال ده‌ها هزار نفر و کسب نتایج علمی و صنعتی عالی توسط دانش‌آموختگان این گروه، فعالیت‌های آیریسک روز‌به‌روز در حال گسترش است.


تایید شده

logo-samandehi