[سه شنبه، 29 مهر، 1399]
[جمعه، 11 مهر، 1399]
[جمعه، 4 مهر، 1399]
[دوشنبه، 31 شهريور، 1399]
[دوشنبه، 31 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 26 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 26 شهريور، 1399]
[سه شنبه، 25 شهريور، 1399]
[دوشنبه، 24 شهريور، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 19 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 19 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 19 شهريور، 1399]
[سه شنبه، 11 شهريور، 1399]

[سه شنبه، 29 مهر، 1399]
[جمعه، 11 مهر، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[يكشنبه، 22 تير، 1399]
[پنجشنبه، 19 تير، 1399]
[سه شنبه، 17 تير، 1399]
[سه شنبه، 13 خرداد، 1399]
[يكشنبه، 11 خرداد، 1399]
[يكشنبه، 25 اسفند، 1398]
[سه شنبه، 20 اسفند، 1398]
[چهارشنبه، 7 اسفند، 1398]
[سه شنبه، 6 اسفند، 1398]
[جمعه، 25 بهمن، 1398]
[شنبه، 19 بهمن، 1398]

[جمعه، 11 مهر، 1399]
[دوشنبه، 31 شهريور، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[جمعه، 27 تير، 1399]
[پنجشنبه، 19 تير، 1399]
[سه شنبه، 17 تير، 1399]
[سه شنبه، 13 خرداد، 1399]
[يكشنبه، 11 خرداد، 1399]
[چهارشنبه، 3 ارديبهشت، 1399]
[سه شنبه، 20 اسفند، 1398]
[چهارشنبه، 7 اسفند، 1398]
[جمعه، 25 بهمن، 1398]
[سه شنبه، 1 بهمن، 1398]
[يكشنبه، 29 دي، 1398]

[جمعه، 11 مهر، 1399]
[چهارشنبه، 26 شهريور، 1399]
[سه شنبه، 25 شهريور، 1399]
[دوشنبه، 24 شهريور، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[سه شنبه، 17 تير، 1399]
[جمعه، 6 تير، 1399]
[سه شنبه، 13 خرداد، 1399]
[يكشنبه، 11 خرداد، 1399]
[دوشنبه، 25 فروردين، 1399]
[يكشنبه، 25 اسفند، 1398]
[سه شنبه، 20 اسفند، 1398]
[جمعه، 16 اسفند، 1398]
[چهارشنبه، 7 اسفند، 1398]

[جمعه، 11 مهر، 1399]
[دوشنبه، 31 شهريور، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[جمعه، 27 تير، 1399]
[پنجشنبه، 19 تير، 1399]
[سه شنبه، 17 تير، 1399]
[سه شنبه، 13 خرداد، 1399]
[يكشنبه، 11 خرداد، 1399]
[يكشنبه، 25 اسفند، 1398]
[سه شنبه، 20 اسفند، 1398]
[چهارشنبه، 7 اسفند، 1398]
[جمعه، 25 بهمن، 1398]
[سه شنبه، 1 بهمن، 1398]
[يكشنبه، 29 دي، 1398]

[جمعه، 11 مهر، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 19 شهريور، 1399]
[سه شنبه، 11 شهريور، 1399]
[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[پنجشنبه، 19 تير، 1399]
[سه شنبه، 17 تير، 1399]
[جمعه، 13 تير، 1399]
[سه شنبه، 13 خرداد، 1399]
[يكشنبه، 11 خرداد، 1399]
[شنبه، 23 فروردين، 1399]
[جمعه، 22 فروردين، 1399]
[پنجشنبه، 21 فروردين، 1399]
[يكشنبه، 25 اسفند، 1398]
[سه شنبه، 20 اسفند، 1398]

[جمعه، 11 مهر، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 19 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 19 شهريور، 1399]
[جمعه، 20 تير، 1399]
[پنجشنبه، 19 تير، 1399]
[سه شنبه، 17 تير، 1399]
[سه شنبه، 13 خرداد، 1399]
[يكشنبه، 11 خرداد، 1399]
[پنجشنبه، 21 فروردين، 1399]
[يكشنبه، 25 اسفند، 1398]
[سه شنبه، 20 اسفند، 1398]
[سه شنبه، 20 اسفند، 1398]
[چهارشنبه، 14 اسفند، 1398]
[چهارشنبه، 7 اسفند، 1398]

[جمعه، 4 مهر، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[يكشنبه، 22 تير، 1399]
[پنجشنبه، 19 تير، 1399]
[سه شنبه، 17 تير، 1399]
[يكشنبه، 11 خرداد، 1399]
[سه شنبه، 2 ارديبهشت، 1399]
[يكشنبه، 25 اسفند، 1398]
[سه شنبه، 20 اسفند، 1398]
[جمعه، 25 بهمن، 1398]
[سه شنبه، 1 بهمن، 1398]
[يكشنبه، 29 دي، 1398]
[پنجشنبه، 19 دي، 1398]
[جمعه، 29 آذر، 1398]

[جمعه، 11 مهر، 1399]
[چهارشنبه، 26 شهريور، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[جمعه، 20 تير، 1399]
[پنجشنبه، 19 تير، 1399]
[سه شنبه، 17 تير، 1399]
[سه شنبه، 13 خرداد، 1399]
[يكشنبه، 11 خرداد، 1399]
[سه شنبه، 2 ارديبهشت، 1399]
[يكشنبه، 25 اسفند، 1398]
[سه شنبه، 20 اسفند، 1398]
[چهارشنبه، 7 اسفند، 1398]
[جمعه، 25 بهمن، 1398]

[سه شنبه، 29 مهر، 1399]
[جمعه، 11 مهر، 1399]
[جمعه، 4 مهر، 1399]
[دوشنبه، 31 شهريور، 1399]
[دوشنبه، 31 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 26 شهريور، 1399]
[سه شنبه، 25 شهريور، 1399]
[دوشنبه، 24 شهريور، 1399]
[شنبه، 22 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 19 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 19 شهريور، 1399]
[سه شنبه، 11 شهريور، 1399]
[جمعه، 27 تير، 1399]
[جمعه، 27 تير، 1399]
[يكشنبه، 22 تير، 1399]

[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 7 اسفند، 1398]
[جمعه، 25 بهمن، 1398]
[يكشنبه، 29 دي، 1398]
[پنجشنبه، 19 دي، 1398]
[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[چهارشنبه، 2 مرداد، 1398]
[چهارشنبه، 2 مرداد، 1398]
[يكشنبه، 30 تير، 1398]
[چهارشنبه، 19 تير، 1398]
[شنبه، 15 تير، 1398]
[دوشنبه، 19 فروردين، 1398]

[شنبه، 17 خرداد، 1399]
[جمعه، 26 ارديبهشت، 1399]
[شنبه، 18 خرداد، 1398]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[شنبه، 5 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 26 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 19 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 15 ارديبهشت، 1397]
[يكشنبه، 14 آبان، 1396]
[يكشنبه، 16 مهر، 1396]
[دوشنبه، 29 خرداد، 1396]
[سه شنبه، 6 مهر، 1395]
[چهارشنبه، 30 تير، 1395]
[يكشنبه، 8 شهريور، 1394]

اردوی آنلاین مرحله دوم المپیاد

فروردین 1399 همراه شما در سراسر ایران

× بستن اطلاعات بیشتر

اردوی آنلاین مرحله دوم المپیاد


سیزدهمین اردوی نوروزی مرحله دوم المپیاد آیریسک با کرونا آنلاین شد :)

برای اطلاعات و ثبت‌نام کلیک کنید [+]

فیلم المپیادی شیمی پیش دانشگاهی


آموزش مقدماتی شیمی پیش‌دانشگاهی توسط مدرسین به‌نام المپیاد آماده شده و برای یادگیری اولیه در تابستان بسیار مفید است.

توضیحات و خرید

مشاروه و برنامه‌ریزی المپیاد


گپ و گفت المپیادی با مرتضی خلینا

المپیادهای آزمایشی و گچ سفید


جذب نمایندگی المپیادهای آزمایشی آیریسک و آزمون‌های گچ سفید

اطلاعات بیشتر

ذره‌بین پایه‌های هفتم تا نهم


برای شرکت در رقابت آنلاین و گسترده به سایت گچِ‌سفید سر بزنید:

گچ سفید

شبکه گسترده مدارس همراه


فهرست مدارس شرکت‌کننده در آزمون‌های آیریسک را ازلینک زیر دنبال کنید:

همراهان آیریسک

قابل توجه المپیادی های عزیز

گروه المپیادهای علمی ایران (آیریسک) به همت جمعی از مدال‌آوران و مدرسین المپیادی و اساتید دانشگاه از شهریور سال 1386 کار خود را آغاز نمود و در گامِ اول به منظور گسترش عدالت آموزشی در سراسر ایران، ساخت محتوای قوی و اطلاع‌رسانی بر بسترهای پیشگام و مجازی را در دستور کار قرار داد. برگزاری آزمون‌های آزمایشی (المپیاد و تیزهوشان)، دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و مسوولین، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی برای مدارس کشور و تولید کتاب‌های مورد نیاز به فعالیت‌های آیریسک اضافه شد. خرسندیم که این فعالیت‌ها نقش مفید و پررنگی در پیشرفت دانش‌پژوهان ایران داشته است و با استقبال ده‌ها هزار نفر و کسب نتایج علمی و صنعتی عالی توسط دانش‌آموختگان این گروه، فعالیت‌های آیریسک روز‌به‌روز در حال گسترش است.


تایید شده

logo-samandehi