پرداخت الکترونیک آیریسک


ورود اطلاعات
انتخاب خدمات
 (لطفا مبلغ را به ریال وارد نمایید)

آموزش پرداخت اینترنتی
جهت پرداخت اینترنتی شماره کارت بانکی و شماره CVV و تاریخ انقضاء آن بهمراه رمز دوم (رمز اینترنتی) لازم است. با کارت (عابر بانک) تمام بانک های عضو شتاب می توانید پرداخت انجام دهید.