[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[شنبه، 13 مرداد، 1397]
[شنبه، 6 مرداد، 1397]
[سه شنبه، 2 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[سه شنبه، 19 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[چهارشنبه، 13 تير، 1397]
[دوشنبه، 11 تير، 1397]
[سه شنبه، 5 تير، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]

[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[سه شنبه، 19 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]
[سه شنبه، 4 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 1 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]
[دوشنبه، 28 اسفند، 1396]
[يكشنبه، 27 اسفند، 1396]
[جمعه، 25 اسفند، 1396]
[سه شنبه، 1 اسفند، 1396]

[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[دوشنبه، 11 تير، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[جمعه، 28 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]
[سه شنبه، 4 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 1 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]
[دوشنبه، 28 اسفند، 1396]
[يكشنبه، 27 اسفند، 1396]
[شنبه، 26 اسفند، 1396]

[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[شنبه، 13 مرداد، 1397]
[شنبه، 6 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[سه شنبه، 19 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[پنجشنبه، 10 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[جمعه، 28 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]
[سه شنبه، 4 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 1 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]

[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[شنبه، 6 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[سه شنبه، 19 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[سه شنبه، 8 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[سه شنبه، 4 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 1 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]
[دوشنبه، 28 اسفند، 1396]
[سه شنبه، 26 دي، 1396]
[سه شنبه، 26 دي، 1396]
[چهارشنبه، 22 آذر، 1396]

[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[سه شنبه، 2 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[دوشنبه، 11 تير، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[يكشنبه، 23 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]
[سه شنبه، 4 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 1 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]
[دوشنبه، 28 اسفند، 1396]

[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[دوشنبه، 11 تير، 1397]
[چهارشنبه، 16 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]
[سه شنبه، 4 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 1 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]
[دوشنبه، 28 اسفند، 1396]
[يكشنبه، 27 اسفند، 1396]
[شنبه، 26 اسفند، 1396]
[جمعه، 25 اسفند، 1396]

[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[چهارشنبه، 13 تير، 1397]
[سه شنبه، 15 خرداد، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]
[يكشنبه، 27 اسفند، 1396]
[شنبه، 26 اسفند، 1396]
[جمعه، 25 اسفند، 1396]
[يكشنبه، 20 اسفند، 1396]
[يكشنبه، 22 بهمن، 1396]

[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[دوشنبه، 25 تير، 1397]
[شنبه، 23 تير، 1397]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[چهارشنبه، 16 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 3 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]
[سه شنبه، 4 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 1 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]
[يكشنبه، 27 اسفند، 1396]
[شنبه، 26 اسفند، 1396]
[يكشنبه، 22 بهمن، 1396]
[جمعه، 13 بهمن، 1396]
[جمعه، 6 بهمن، 1396]

[دوشنبه، 22 مرداد، 1397]
[شنبه، 13 مرداد، 1397]
[شنبه، 6 مرداد، 1397]
[سه شنبه، 5 تير، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 16 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 16 خرداد، 1397]
[سه شنبه، 15 خرداد، 1397]
[پنجشنبه، 10 خرداد، 1397]
[سه شنبه، 8 خرداد، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]
[دوشنبه، 7 خرداد، 1397]
[شنبه، 5 خرداد، 1397]

[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[چهارشنبه، 5 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 15 فروردين، 1397]
[دوشنبه، 2 بهمن، 1396]
[سه شنبه، 26 دي، 1396]
[جمعه، 22 دي، 1396]
[جمعه، 1 دي، 1396]
[پنجشنبه، 23 آذر، 1396]
[جمعه، 10 آذر، 1396]
[جمعه، 10 آذر، 1396]
[يكشنبه، 21 آبان، 1396]
[شنبه، 14 مرداد، 1396]
[يكشنبه، 20 فروردين، 1396]
[سه شنبه، 19 بهمن، 1395]
[دوشنبه، 20 دي، 1395]

[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[شنبه، 5 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 26 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 19 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 15 ارديبهشت، 1397]
[يكشنبه، 14 آبان، 1396]
[يكشنبه، 16 مهر، 1396]
[دوشنبه، 29 خرداد، 1396]
[سه شنبه، 6 مهر، 1395]
[چهارشنبه، 30 تير، 1395]
[يكشنبه، 8 شهريور، 1394]
[دوشنبه، 21 ارديبهشت، 1394]
[دوشنبه، 21 مهر، 1393]
[دوشنبه، 21 مهر، 1393]

کلاس‌های المپیاد شهریور 1397

همراه با المپیادی‌های ایران در سه روزِ پر ماجرا

× بستن اطلاعات بیشتر

فروشگاه کتاب آیریسک


بزرگ‌ترین فروشگاه کتاب‌های المپیاد با ارسال به سراسر کشور

ورود به صفحه فروشگاه

فیلم المپیادی شیمی پیش دانشگاهی


آموزش مقدماتی شیمی پیش‌دانشگاهی توسط مدرسین به‌نام المپیاد آماده شده و برای یادگیری اولیه در تابستان بسیار مفید است.

توضیحات و خرید

مشاروه و برنامه‌ریزی المپیاد


گپ و گفت المپیادی با مرتضی خلینا

المپیادهای آزمایشی و گچ سفید


جذب نمایندگی المپیادهای آزمایشی آیریسک و آزمون‌های گچ سفید

اطلاعات بیشتر

ذره‌بین پایه‌های هفتم تا نهم


برای شرکت در رقابت آنلاین و گسترده به سایت گچِ‌سفید سر بزنید:

گچ سفید

شبکه گسترده مدارس همراه


فهرست مدارس شرکت‌کننده در آزمون‌های آیریسک را ازلینک زیر دنبال کنید:

همراهان آیریسک

قابل توجه المپیادی های عزیز

گروه المپیادهای علمی ایران (آیریسک) به همت جمعی از مدال‌آوران و مدرسین المپیادی و اساتید دانشگاه از شهریور سال 1386 کار خود را آغاز نمود و در گامِ اول به منظور گسترش عدالت آموزشی در سراسر ایران، ساخت محتوای قوی و اطلاع‌رسانی بر بسترهای پیشگام و مجازی را در دستور کار قرار داد. برگزاری آزمون‌های آزمایشی (المپیاد و تیزهوشان)، دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و مسوولین، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی برای مدارس کشور و تولید کتاب‌های مورد نیاز به فعالیت‌های آیریسک اضافه شد. خرسندیم که این فعالیت‌ها نقش مفید و پررنگی در پیشرفت دانش‌پژوهان ایران داشته است و با استقبال ده‌ها هزار نفر و کسب نتایج علمی و صنعتی عالی توسط دانش‌آموختگان این گروه، فعالیت‌های آیریسک روز‌به‌روز در حال گسترش است.


تایید شده

logo-samandehi