اولین مرحله از المپیادهای مجازی سایت المپیادهای علمی ایران در روزهای ۱۶ و ۲۱ مهرماه در رشته های ریاضی، شیمی، کامپیوتر و فیزیک برگزار شد.
به جز رشته فیزیک پراکندگی درصد نمرات شرکت کنندگان یک نمودار متناسب را تشکیل داده است که نشان از سطح  استاندارد دشواری سوالات دارد. البته بنابر پیش بینی اولیه آزمونها، آزمون اول از نمرات کمتری برخوردار است که نشان از کمبود آمادگی دانش پژوهان گرامی دارد. این مشکل به مرور زمان برطرف خواهد شد و همچون سال گذشته بمیانگین نمرات افزایش خواهد داشت.
در ادامه مطلب، فهرست مدارس شرکت کننده در اولین المپیاد مجازی سال ۱۳۸۹ ارایه گردیده است. این فهرست میتواند اطلاعات خوبی درباره سطح دانش آموزان شرکت کننده در آزمون نمایش دهد.

دبیرستانهایی که در آزمون اول آمادگی برای المپیادهای علمی شرکت نموده اند

الزهرا (ع)تهراننمونه دولتی
الغدیربابل 
امام هادی (ع)تهرانغیر انتفاعی
تلاشتهرانغیر انتفاعی
دکتر حسابیتهرانغیر انتفاعی
روزبهتهرانغیر انتفاعی
رهیارتهرانغیر انتفاعی
ساداتاصفهان 
سلام تجریشتهرانغیر انتفاعی
سلام یوسف آبادتهرانغیر انتفاعی
شهید اژه ایاصفهانسمپاد
شهید اسلامیشهر بابکنمونه دولتی
شهید باباییقزوینسمپاد
شهید بهشتیشهر ریسمپاد
شهید بهشتیاهوازسمپاد
شهید دستغیبشیرازسمپاد
شهید رجاییاسلامشهرسمپاد
شهید سلطانیکرجسمپاد
شهید صدوقییزدسمپاد
شهید غضنفریکرمان 
شهید مفتحجهرم 
طلایه داران (۱)کرجسمپاد
علامه امینیتهرانغیر انتفاعی
علامه حلیتهرانسمپاد
علامه حلیهمدانسمپاد
علامه حلیسیرجانسمپاد
علامه حلیاندیشهسمپاد
علامه حلیبافتسمپاد
علامه حلیاراکسمپاد
علامه حلی (۳)تهرانسمپاد
علامه طباطبایی آبشناسانتهرانغیر انتفاعی
علامه طباطبایی کارگرتهرانغیر انتفاعی
علویتهرانغیر انتفاعی
فرزانگانمشهدسمپاد
فرزانگانرفسنجانسمپاد
فرزانگانتبریزسمپاد
فرزانگانزنجانسمپاد
فرزانگانکرجسمپاد
فرزانگانارومیهسمپاد
فرزانگانابهرسمپاد
فرزانگانگلستانسمپاد
فرزانگان (۱)
تهرانسمپاد
فرزانگان (۲)
تهرانسمپاد
فرزانگان امیناصفهانسمپاد
کمالتهرانغیر انتفاعی
میرزاکوچک خانرشتسمپاد
نخبگان علامه طباطباییتهرانغیر انتفاعی

قابل ذکر است که دانش آموزان مستعد این مدارس برای تمام مراحل چهارگانه المپیادهای مجازی ثبت نام نموده اند و همچنان منتظر دیگر دانش پژوهان ایرانی از تمام مدارس هستیم تا همچون سال گذشته تعداد زیادی از مدال آوران را از همین جمع صمیمانه مشاهده نماییم.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.

خانهفرهنگ‌نامهفروشگاهکلاس‌هاتماس