طبق بخشنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان، مرحله‌ی دوم المپیادهای علمی و ادبی سال ۱۳۹۸ در مراکز استان‌ها به شرح تاریخ و ساعت زیر برگزار می‌شود:

المپیاد

دوره

روز

تاریخ

ساعت شروع

فیزیک

سی و دوم

سه‌شنبه

۳ اردیبهشت ۹۸

۰۰ :‌08

سلّول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

چهارم

سه‌شنبه

۳ اردیبهشت ۹۸

۰۰ :۱۴

کامپیوتر (روز اوّل) *

بیست و نهم

سه‌شنبه

۳ اردیبهشت ۹۸

۳۰ :۱۶

کامپیوتر (روز دوّم) *

بیست و نهم

چهارشنبه

۴ اردیبهشت ۹۸

۰۰ :‌08

ادبی

سی و دوم

چهارشنبه

۴ اردیبهشت ۹۸

۰۰ :۱۴

شیمی

بیست و نهم

چهارشنبه

۴ اردیبهشت ۹۸

۳۰ :۱۶

ریاضی (روز اوّل) *

سی و هفتم

پنج‌شنبه

۵ اردیبهشت ۹۸

۰۰ :‌08

جغرافیا

اول

پنج‌شنبه

۵ اردیبهشت ۹۸

۰۰ :۱۴

زیست‌شناسی

بیست و دوم

پنج‌شنبه

۵ اردیبهشت ۹۸

۳۰ :۱۶

ریاضی (روز دوم) *

سی و هفتم

جمعه

۶ اردیبهشت ۹۸

۰۰ :‌08

نجوم و اختر فیزیک

پانزدهم

جمعه

۶ اردیبهشت ۹۸

۰۰ :۱۴

توضیح مرحله دوم المپیاد ۱۳۹۸:

  1.  آزمون المپیادهای کامپیوتر و ریاضی در دو روز به شرح جدول فوق برگزار خواهد شد.
  2. آزمون المپیادهای ریاضی ، فیزیک ، نجوم‌ و‌ اختر‌فیزیک به‌صورت «تشریحی»، ادبی و سلّول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی ، شیمی و  جغرافیا به‌صورت «چند گزینه‌ای» و کامپیوتر به دو صورت «تشریحی و چند گزینه‌ای» و زیست‌شناسی ، به‌صورت «چند گزینه‌ای و پاسخ‌کوتاه» است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.