المپیاد سواد رسانه‌ای ۱۴۰۲ به مراحل هیجان‌انگیزتری رسیده و دانش‌آموزان قبول شده در مرحله دوم این آزمون اعلام شدند. قبول شدگان این مرحله با شرکت در دوره‌ی تابستانی و گذر از آموزش و آزمون‌های متعدد، رنگ مدال خود را مشخص می‌کنند. به این عزیزان تبریک می‌گوییم و برای دانش‌آموزانی که قبول نشده‌اند، بزرگ‌ترین موفقیت‌ها را در عرصه‌های دیگر آرزومندیم.

لیست قبولی المپیاد سواد رسانه‌ای

مرحله دوم سال ۱۴۰۲

نامنام خانوادگیپایهاستان
زهرااصغرییازدهمتهران
محمدامینبارانیدهمسیستان وبلوچستان
کوروشبهادریدهمخراسان شمالی
عرفانپورایمانیدهمخراسان رضوی
فاطمهپورحسین هریسیازدهمقم
محمدحبیبجعفرزادهدهماصفهان
ریحانهجعفرییازدهمتهران
محمدمهدیحسن پورلیاولیدهمقزوین
مریمحسین زادهدهمخراسان رضوی
سیدمحمدعلیحیدردهمقم
علیرضاحیدریهدهمبوشهر
امیرحسینخراسانی نائینییازدهمیزد
فاطمهخورشیدی زادهیازدهمخوزستان
حسیندرویش خادمدهمتهران
فاطمهدشت آبادیدهمتهران
بشریرحیمییازدهمقم
محمدرضارضایتیازدهمتهران
نازنین زهراریزوندییازدهمقزوین
روژینزمانیدهمتهران
سیدسروشساداتی پائین رودپشتییازدهممازندران
محسنسلمانی ندوشندهمیزد
محمدطاهاصیادی شهرکیدهماصفهان
حنانهطالع زاریدهمتهران
پوریاعباس پورمرزبالییازدهمسیستان وبلوچستان
پرهامفرازیازدهماصفهان
زینبقدس پوریازدهمقم
مهدی یارقربانییازدهمتهران
محمدمهدیقربانیدهمالبرز
محمدیاسینکارخانهدهمالبرز
ایمانکلاته عربییازدهمخراسان رضوی
مهدیکیقباددهمتهران
مهدیهگواهییازدهمخراسان شمالی
محمدامینمتین زادگاندهماصفهان
مرضیهمسلمی امیرانییازدهمتهران
ریحانهمقدمیازدهمکرمان
محمدسعیدمنصورنژادیانیازدهمقم
آتنامهران فریازدهمچهارمحال وبختیاری
هستی ساداتموسویدهماصفهان
زهراوقفی باهردهمآذربایجان شرقی
هستییوسف لودهمتهران
.:. بیشتر بخوان .:.
آمادگی مرحله دو المپیاد نانوتکنولوژی 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.